1998 Walkmuehle
1999 Luebben
2000 Poznan
2001 Bed°ichov
2002 Goslar
2003 Wittenberg
2004 Krzyzowa
2005 Karlovy Vary
2006 TeistungenburgWebmaster: L. Popenda